ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
BİRİMLERİNE ALINACAK ÖĞRETİM ÜYELERİ DIŞINDAKİ

ÖĞRETİM ELEMANLARININ SEÇİMİNDE UYULACAK İLKELER

  Kapsam ve Dayanak

            1- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi birimlerinde Öğretim Görevlisi, Okutman, Araştırma Görevlisi, Uzman, Çevirici ve Eğitim-Öğretim Planlamacısı kadrolarına açıktan ya da öğretim elemanı kadrosu dışında bir kadrodan naklen atanacakların seçiminde, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri,  02.09.1983 tarih ve 78 sayılı K.H.K.nin Ek 8.maddesi doğrultusunda Yükseköğretim Kurulunca yayımlanan Yönetmelik hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu kararlarına dayanılarak hazırlanan bu ilkeler uygulanır.

 

            İhtiyaç ve Nitelik Belirleme

            2- Birimlerin Öğretim Görevlisi, Okutman, Araştırma Görevlisi, Uzman, Çevirici ve Eğitim-Öğretim Planlamacısı ihtiyaçları ve istenen nitelikler, anabilim dalı başkanı / program sorumlusu yazılı görüşü alınarak ilgili bölüm başkanı tarafından dekanlığa / müdürlüğe bildirilir. İstekler  ve ilanda yer alacak hususlar ilgili yönetim kurulunun görüşü de alınarak dekan / müdür tarafından rektörlüğe önerilir. Üniversitenin öğretim elemanı ihtiyaçları ve nitelikleri bu öneriler de dikkate alarak Rektör tarafından belirlenir.

           

İlan

            3- Öğretim elemanı alımına ilişkin ilan, yıl içinde Rektörlük tarafından gerekli görülen zamanlarda yapılır. İlanda, adaylardan istenilen koşullar belirtilir. Başvuracak adaylar dilekçelerine bilimsel özgeçmişlerini, yayınlarını, istenen diğer belgeleri ve haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini eklemelidirler.

 

            Başvuruların İncelenmesi

            4- İlanda belirtilen son başvuru tarihinden itibaren 15 gün içinde adayların istenilen niteliklere uygun olup olmadığı, ilgili bölümün de görüşü alınarak ilgili yönetim kurulunca incelenir. Gerekli koşulları sağlamayan adayların başvuru belgeleri kendilerine iade edilir.

 

            Başvuru Koşulları ve Sınavlar

            5- Üniversite birimlerinin ihtiyacı için belirlenen ve ilan edilen kadrolara başvuracak adayların; kadro için gerekli öğrenim koşulunu, devlet memuru olabilme yasal koşullarını,  2547 Sayılı Kanunda öngörülen atama koşullarını ve 02.09.1983 tarih ve 78 sayılı K.H.K.nin Ek 8.maddesi doğrultusunda Yükseköğretim Kurulunca yayımlanan Yönetmelik gereğince merkezi sınav şartı arananların bu sınavlarda başarılı olma koşulunu sağlamış olmaları ve istenilen niteliklere ek olarak aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekir:

 

           5.1.   Öğretim  Görevlisi ve Okutman adayları

            Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından (KPDS) (İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinin birinden) en az 50 puan almış olmalıdırlar. Yabancı Dil Derslerinin öğretim görevlileri ve okutmanları için ÜDS’den veya KPDS’den (İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinin birinden) en az 80 puan şartı aranır. (Bu puanların karşılığı olan TOEFL veya İELTS puanları da geçerlidir.)

 

         *Yabancı dil koşulu aranmayacak olanlar ile tecrübe şartı aranmasına ilişkin hususlar ilanda ayrıca belirtilir.

 

Yabancı dil şartını sağlayanlar ile yabancı dil puan şartı aranmayan adaylar, bilim sınavı, deneme dersi ve mülakata tabi tutulurlar. Bilim Sınavı,  6. maddede belirtilen bilim jürisi tarafından yazılı olarak yapılır. Bu sınavda başarılı olabilmek için adayın 100 üzerinden en az 70 puan almış olması gerekir.

İ-1

Bilim sınavında başarılı olan adaylar, bilim jürisi gözetiminde 45 dakika süreli bir deneme dersi vermek zorundadırlar. Deneme dersinin konusu, adayın önceden belirlediği üç konu içinden sınav başlangıcında bilim jürisi tarafından seçilir. Deneme dersi, ilişikteki Deneme Dersi Değerlendirme Formu’ndaki esaslara göre  değerlendirilir. Adayların deneme dersinde başarılı olmaları için 100 üzerinden en az 70 puan almış olmaları gerekir.

Deneme dersinde başarılı olan adaylar mülakata alınırlar. Mülakat bilim  jürisi tarafından, en çok 30 dakika sürecek biçimde yapılır. Adayların mülakattan başarılı sayılabilmeleri için 100 üzerinden en az 70 puan almış olmaları gerekir.

*Bilim sınavı, deneme dersi ve mülakatta 100 üzerinden en az 70 puan alarak başarılı olanların   puanlarının ortalaması alınarak bilim jürisi tarafından başarı sıralaması yapılır.  

       5.2.   Araştırma  Görevlisi  adayları

a ) Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından (KPDS) (İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinin birinden) en az 50 puan almış olmalıdır. Yabancı Dil Derslerinin araştırma görevlileri için ÜDS’den veya KPDS’den (İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinin birinden) en az 80 puan almış olma şartı aranır. (Bu puanların karşılığı olan TOEFL veya İELTS puanları da geçerlidir.)

*Yabancı dil koşulu aranmayacak olanlar ilanda ayrıca belirtilir.

*b ) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) geçerlik süresi içerisinde en az 70 puan almış olmalıdır. Doktora yapmış olanlarda ve tıpta uzmanlık eğitimi yapacaklarda bu koşul aranmaz.

c ) Lisans öğrenimi ile ilgili genel akademik not ortalaması 4 üzerinden en az 2,50 veya 100 üzerinden 65 olmalıdır.

ç ) Yüksek lisans öğrenimi ile ilgili genel akademik not ortalaması 4 üzerinden en az 3,00 veya 100 üzerinden 75 olmalıdır.

d ) Araştırma Görevlisi adaylarının Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında (ALES) geçerlik süresi içinde en az 70 puan almış olmaları şartının, hangi program türünde hangi ALES puanının aranacağı aşağıdaki şekilde belirlenir;

Matematik-Fen                                   Puan Türü                                       Sayısal
Yabancı Dil-Türkçe-Sosyal                 Puan Türü                                       Sözel
Türkçe-Matematik                              Puan Türü                                               Eşit Ağırlıklı

*e ) Lisans mezunu olarak başvuracakların, başvuru tarihinde 27 yaşından gün almamış olmaları; lisansüstü eğitimin hangi aşamasında olursa olsun başvuranların ise, başvuru tarihinde 31 yaşından gün almamış olmaları gerekir. 

*f) Doktora eğitimi yapmış olanlar ile tıpta uzmanlık eğitimi yapacak olanlar hariç, başvuruları kabul edilen diğer Araştırma Görevlisi adaylarının başarı notları, ALES puanının % 50’si, Lisans veya Yüksek Lisans genel not ortalamasının % 30’u  ve mülakat puanının % 20’si değerlendirilerek bilim jürisi tarafından belirlenir. Bu suretle yapılacak değerlendirme sonucunda, başarı notu, lisans akademik not ortalaması esas alınanlarda 100 üzerinden en az 68,5, yüksek lisans akademik not ortalaması esas alınanlarda 100 üzerinden en az 71,5 puan olmalıdır. Adaylar, belirtilen puandan aşağı olmamak üzere sağladıkları başarı notlarına  göre başarı sıralamasına tabi tutulur. 

 

İ-2

Mülakat 6. maddede belirtilen bilim jürisi tarafından en çok 30 dakika sürecek biçimde yapılır. Adayların mülakattan başarılı sayılabilmeleri için 100 üzerinden en az  70 puan almış olmaları gerekir. 

 

5.3. Uzman Adayları

 

           Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından (KPDS) (İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinin birinden) en az 50 puan almış olmalıdırlar. (Bu puanların karşılığı olan TOEFL veya İELTS puanları da geçerlidir.) Başvurudaki yabancı dil şartını sağlayan adaylar bilim sınavı ve mülakata tabi tutulurlar.

 

*Yabancı dil koşulu aranmayacak olanlar ile tecrübe şartı aranmasına ilişkin hususlar ilanda ayrıca belirtilir.

 

  Bilim sınavı 6. maddede belirtilen bilim jürisi tarafından 2 saati aşmayacak biçimde, adayın başvurduğu anabilim dalında, o anabilim dalının özelliğine göre, yazılı ve uygulamalı veya sadece uygulamalı olarak yapılır. Adayların bu sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 üzerinden en az 70 puan almış olmaları gerekir.

 

Bilim sınavında başarılı olan adaylar mülakata tabi tutulurlar. Mülakat en çok 30 dakika sürecek biçimde düzenlenir ve bilim jürisi tarafından yapılır. Adayların mülakattan başarılı sayılabilmeleri için 100 üzerinden en az 70 puan almış olmaları gerekir.

 

*Bilim sınavı ve mülakatta 100 üzerinden en az 70 puan alarak başarılı olanların   puanlarının ortalaması alınarak bilim jürisi tarafından adayların başarı sıralaması yapılır.  

 

5.4.       Çevirici ve Eğitim-Öğretim Planlamacısı adayları 

Çevirici ve Eğitim-Öğretim Planlamacısı kadrolarına müracaat eden adaylar Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından (KPDS) (İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinin birinden) en az 80 puan, Eğitim-Öğretim Planlamacısı kadrosuna müracaat eden adaylar ise 50 puan almış olmalıdırlar. (Bu puanların karşılığı olan TOEFL veya İELTS puanları da geçerlidir.)

 

Başvurudaki yabancı dil şartını sağlayan adaylar bilim sınavı ve mülakata tabi tutulurlar.

 

*Yabancı dil koşulu aranmayacak olanlar ile tecrübe şartı aranmasına ilişkin hususlar ilanda ayrıca belirtilir.  

 

Bilim sınavı 6. maddede belirtilen bilim jürisi tarafından 2 saati aşmayacak biçimde, adayın başvurduğu kadronun özelliğine göre, yazılı veya uygulamalı olarak yapılır. Adayların bu sınavda başarılı sayılabilmeleri için  100 üzerinden en az 70 puan almış olmaları gerekir.

 

Bilim Sınavlarında başarılı olan adaylar mülakata alınırlar. Mülakat bilim  jürisi tarafından,  en çok 30 dakika sürecek biçimde yapılır. Adayların mülakattan başarılı sayılabilmeleri için 100 üzerinden en az   70 puan almış olmaları gerekir.          

                

*Bilim sınavı ve mülakatta 100 üzerinden en az 70 puan alarak başarılı olanların   puanlarının ortalaması alınarak bilim jürisi tarafından adayların başarı sıralaması yapılır.  

 

 

 

 

İ-3

 

 

 

Jüriler                                                                                                                


            6 – Bilim jürisi, son başvuru tarihinden itibaren 15 gün içinde, ilgili Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Jüriler, bir başkan ve iki asil ile bir yedek üyeden oluşur.

 

Bilim jürisi, birisi ilgili anabilim dalı başkanı olmak üzere adayın anabilim dalında ya da yakın dallarda görevli öğretim üyeleri arasından seçilir.

 

Yabancı dil okutman ve öğretim görevlisi adayları için bilim jürisi o dilin öğretim üyeleri, yoksa o dilde ÜDS veya KPDS’den en az 80 puan almış öğretim üyeleri arasından seçilir.

 

Yapılacak  sınavlar ve mülakat ile ilgili sorular sınav günü, sınav saatinden önce ilgili jüri tarafından hazırlanıp imza altına alınır.

 

             Atama

            8- İlan edilen kadrolara başvuran adayların bilim jürisi tarafından belirlenen başarı notları ve adayların diğer özellikleri hakkında temin edilen referanslar ilgili yönetim kurulunda incelenir ve  atanması uygun görülenler, dekan / müdür tarafından atamaları yapılmak üzere Rektörlük Makamına sunulur.

 

*Geçici Madde: 2007 yılı içerisinde yapılacak ikinci Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavının (ALES) sonuçları açıklanıncaya kadar, ilan ve atama süreci başlamış bulunan merkezi sınav şartı aranan kadrolara yapılacak atamalarda, Lisansüstü Eğitim Sınavından (LES) son 2 yılda 50 puan almış olanların belgeleri ALES yerine geçerli kabul edilir. Bu adayların değerlendirilmelerinde, LES puanları uygun katsayı ile çarpılıp ALES’e çevrilerek bulunan puanı başarı notu hesabında dikkate alınır.  

 

           Yürürlükten Kaldırma

            9- Bu ilkelerin yürürlüğe girdiği tarihte, bu konuda daha önce yayınlanmış ilkeler yürürlükten kalkar.

 

            Yürürlük

            10- Bu ilkeler 16/06/2007 tarihinden geçerli olmak üzere, 10/08/2007 tarih ve 2007/10-2 sayılı Üniversite Senato Kararı ile kabul edilerek 10/08/2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir.            

 

 

 

 

İ-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

10.08.2007 tarih ve 2007/10-2 sayılı Üniversite Senato Kararı ile kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 EK 1

 

 

 

DENEME DERSİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

 

 

ADI SOYADI

 

MEZUN OLDUĞU KURUM

 

MEZUNİYET TARİHİ

 

MEZUNİYET DERECESİ

 

ŞU ANDAKİ İŞİ

 

DENEME DERSİ KONUSU

 

BAŞLANGIÇ RAHATLIĞI

 

DERSİ SUNUŞ BİÇİMİ

 

DERSİN AMACI

 

SES YÜKSEKLİĞİ

 

SINIFA HAKİMİYETİ

 

TAHTAYI KULLANMA YETENEĞİ

 

TAHTAYI SİLERKENKİ DİKKATİ

 

TERTİBİ

 

GEREKTİĞİNDE RENKLİ ÇİZGİ KULL.

 

NOTLARINA BAŞVURUSU

 

ÖRNEKLEME YAPIYORMU?

 

KONUŞMA YETENEĞİ

 

TÜRKÇESİ

 

KONUYA HAKİMİYETİ

 

KENDİNE GÜVENİ

 

ZAMANLAMA

 

SONUCU VURGULAMA YETENEĞİ

 

KILIK KIYAFET

 

SORULARA ADAPTE OLMA YETENEĞİ

 

SORULARI CEVAPLAMA YETENEĞİ

 

 

GENEL DEĞERLENDİRME

 

 

 

ESERLERİ

 

 

 

 

İ-4-a